De Feriening fan Doarpsbelang "De Twa Doarpen" biedt jo dizze internetside oan. Jo kinne tekst stjoere nei websitewibri@hotmail.com, dy't de webmaster op de side sette kin, sadat it foar eltsenien mooglik wurdt ynformaasje, nijsberjochten en al sa mear oer it "reilen en zeilen" fan ús beide doarpen te fynen. Jo kinne ek sels, mei in wachtwurd, jo stik fan de side beheare.

Bestjoer doarpsbelang "De Twa Doarpen"De vereniging van dorpsbelang "De Twa Doarpen" bied u deze internetsite aan. U kunt tekst sturen naar websitewibri@hotmail.com, die de webmaster op de site kan zetten, zodat het voor iedereen mogelijk wordt om informatie, nieuwsberichten en nog veel meer over het reilen en zeilen van onze beide dorpen te vinden. U kunt ook zelf, met een wachtwoord, uw deel van de site beheren.

Het bestuur van dorpsbelang "De Twa Doarpen"