Print This Page

Nieuws

08-10-16 Utlaat

Utlaat

 Foar alle ynwenners fan Wiuwert en Britswert dy't harrenjong genôch fiele foar de Utlaat: wy begjinne fan'e hjerst wer!!

Wy sykje nei ynwenners dy't in nijsgjirrich berop as hobbyhawwe en ús dêr wat oer fertelle wolle. Meld jimme oan!
Skriuw de folgjende middeis fan de Utlaat mar yn
jimmebûsboekje: 
2017: 4 oktober, 8 novimber en 6 desimber.

It begjint om twa oere oant healwei fiven yn Us Honk.


Anneke, Wiepie en Berber.