Print This Page

Nieuws

15-03-16 Glêsfesel

Allegearre meidwaan oan Glasvezel in Friesland.
It ferplichtet jo net om it ek ôf te nimmen mar makket it makliker om glêsfesel yn Wiuwert/Britswert te krijen. Oant no ta ha der 28 minsken harren opjûn mar dat moatte der minstens 70 wurde!

Opjaan kin fya:
http://friesland.opglas.nl
Besjoch de webside mar!