Print This Page

Nieuws

11-03-16 Amalia is wer yn Britswert!

(Bron www.keningfanegreide)

Op de site www.waarisamalia is te sjen dat Amalia (neffens my is it in jonkje) soms by Pier Fopma achter is, en soms achter Peenstra rjochting Skrins