Print This Page

Nieuws

07-03-16 Gemeente komt wer langs!

Gemeente Littenseradiel komt der wer bylans om te praten oer de weryndieling.

Sa as jim witte falt Littenseradiel per 1 jannewaris 2018 yn trije parten utien. Ha jo hjir fragen oer, dan kin jo nei in info jun op tongersdei 7 aril yn Boazumermjitte yn Boazum.Om 20.00 oere.