Print This Page

Nieuws

30-12-15 22 januari: frijwilligersjun Us Honk

op 22 janewaris wolle wy graach de frijwliigers fan Us Honk wer even yn it sinstje sette.

De Behearkommisje is jim gasthear, en Gjalt de groot jim fermaak.

Fierder yn it nije jier yn Us Honk: noch in tonieljun,  4 maart de quiz, en 23 april de Rommelmerk

Mear nijs folget.