Print This Page

Nieuws

12-10-15 Salsa dansen yn Us Honk

Voorlopig uitgesteld naar januari!

Yn Us Honk komme , by genoch dielname, dizze winter 5 SALSA dûnslessen. It motto is: Salsa Solo, dus dûnsje sûnder partner. Datum is noch net fêst, mar it  is op freedtejun.

Ha jim belangstelling? Lit it witte, want it kin allinich by min. 12 dielnimmers.

Mailtsje nei:  kromwal18@hotmail.com