Print This Page

Nieuws

24-03-15 Ketenbelied 30 maart wer yn Runteperter.

De Gemeente Littenserediel hat , yn oerliz mei in wurkgroep, in nij Jeugdketenbeleid fêststeld.

De Keten kin bestean bliuwe, s is yn de Beliedsnotysje te lêzen, as se hun oan de opstelde regels hâlde. Derby giet it foaral om feiligens, en gjin drankgebrûk as je jonger as 18 binne.
Ek moat der mear tafersjoch komme.

De notysje oer de keten stiet op de pagina fan de Keet op dizze website.  ( Verenigingen â–ºKeet)
It Riedsfoarstel stiet op ww.littenseradiel.nl

De nije foarstellen wurde bepraat tidens it Runtepertear fan 30 maart, en nei ferwachting oannommen op de earstfolgjende reidsgearkomste.