Print This Page

Nieuws

01-04-14 Skries Amalia werom ut Spanje

De skries (grutto) Amalia is werom op Skrins, it natuergebiet efter de pleats fan fam. Peenstra. Amalia, dy't eins in mantsje is, hat in senderke by him, sadat biologen fan "Kening fan é Greide" him folgje kinne. Begjin maart is Amalia yn in pear dagen tiid 2000 km.weromflein út Spanje. Hoe't it mei de skreizen sit kin jim folgje op de webside fan Natuermonumenten, en de site fan Kening fan de Greide.   http//volg.keningfanegreide.nl/.

Dêr kin je sjen dat Amalia fan 'e moarn om  healwei fiven by de Frooanckerdyk siet, nei alle gedachten om te iten.

Dit stikje stiet op de site fan Natuermonumenten, de behearder fan Skrins: