Print This Page

Nieuws

23-02-14 Man bijt hond

Tonielferiening "Nim it sa it is " fan Itens docht mei oan in kompetysje fan Man bijt hond. Se ha in bekende filmscéne spile en it filmke dêrfan is op You Tube setten. Sy freegje ek de buorlju, de minsken fan Wiuwert en Britswert, te stemmen op dat filmke. Mear ynformaasje op dizze facebook pagina: https://www.facebook.com/toneelvereniging.nimitsaitis, en op de site fan Man bijt Hond.