Print This Page

Dorpsbelang

Doel en structuur van Dorpsbelang

De vereniging heeft als doel de belangen te behartigen van de dorpen Wiuwert en Britswert en hun inwoners.
Dit doel probeert zij te bereiken door:
• het houden van bestuursvergaderingen
• het houden van ledenvergaderingen in voor- en najaar
• het organiseren van andere activiteiten
  (bv. boomplantdag)
• het onderhouden van contacten met diverse instanties
• 1 à 2 x per jaar is er ambtelijk overleg met de gemeente
Hierin worden o.a. punten besproken, die in de ledenvergadering naar voren zijn gekomen.

Waar houdt Dorpsbelang zich zoal mee bezig:
• inrichting van de dorpen en nieuwbouw
• speeltuin
• verkeersveiligheid
• oud papier inzameling
• enz.

De Vereniging van Dorpsbelang kiest in haar ledenvergadering het bestuur.
Dit bestuur bestaat volgens de statuten uit 7 personen.
Momenteel hebben er 5 personen zitting in het bestuur, bij gebrek aan beschikbare
kandidaten.

Het bestuur heeft bestuurscommissies benoemd, die Dorpsbelang helpen bij de
uitvoering van hun werk, zoals:
• de beheerscommissie van dorpshuis "Us Honk"
• de beheerscommissie van sportaccommodatie "Op'e Trije"
• de stichting "Wynturbine"
• verschillende werkgroepen

De statuten van Dorpsbelang geven aan verenigingen in onze dorpen de gelegenheid, als afdeling van Dorpsbelang, rechtspersoonlijkheid te krijgen.

Verder is Dorpsbelang lid van "de Feriening fan Lytse Doarpen".
Kosten lidmaatschap Dorpsbelang: € 7,50 per jaar.

Contactpersoon:

Jan van Rijen Wiuwert telefoon 06-14448669

Voor mail klik hier Jan van Rijen