Print This Page

Dienstverlening

Dienstverlening


Gemeente
Britswert en Wiuwert hoorden bij de gemeente Baarderadeel. Met ingang van 1 januari 1984 zijn de gemeenten Baarderadeel en Hennaarderadeel samengevoegd.
Onze gemeente heeft nu als naam Littenseradiel en heeft met elkaar 29 dorpen.

Adres gemeentehuis:
Keatsebaan 1
8731 BN Wommels
tel: 0515-334444.

Openingstijden zijn op werkdagen van 9.00 - 12.00 uur en op woensdagmiddag
van 14.00- 16.00 uur. Burgerzaken is ook geopend op dinsdag van 18.30 – 19.30 uur.

Informatie over de gemeente kunt u vinden in de gemeentegids Littenseradiel, op de webside van de gemeente Littenseradiel en
Op`e Skille, de laatstgenoemde verschijnt 1 keer in de 14 dagen.


Huisafval
Het ophalen van huisafval gebeurt alle dinsdagen. Voor de tijden van het chemisch en groot afval verwijzen wij u naar de Fryslân milieu kalender.
tel: 0515-334495


Snoeiperkje/glasbak
Deze kunt u vinden in Wiuwert aan de Ald Feart  en in Britswert aan de Buorren.


Oud papier
Dit wordt geregeld door Dorpsbelang. Het oud papier kunt u iedere laatste zaterdag van de maand tussen 9.00 en 13.30 uur bij Altis brengen. Het geld dat wordt ontvangen komt terecht in een oud papierpot. Verenigingen, clubs, enz. kunnen hier een beroep op doen voor speciale projecten. (extra bijdrage)


Minipostagentschap
Dit is gevestigd in de winkel van:
Fam. A. Lanting
Waltawei  33
8635 MZ  Bozum
tel: 0515–521645
Verder zijn er nog minipostagentschappen in Winsum, Mantgum en Easterein.
Voor alle andere (grote) zaken naar Leeuwarden of Sneek.
Gezondheidszorg
Dokter J. Hornstra                             Dokter J. Jansen
`t Oerd 12                                        It Lange Ein  46
8635  LB  Bozum                               8647  SC  Sybrandaburen
tel: 0515–521223                             tel: 0515–521281

Dokterswacht:

0900 1127112

Bezoekadres: Anthonius ziekenhuis Sneek


Tandartsen
Tichelaar                                           Wiersma
Fearhûshoeke  1                              De Koarte Baan  13
9022  BR  Mantgum                          8731  DX  Wommels
tel: 058–2501781                            tel: 0515–332418


Thuiszorg
Het hoofdkantoor Thuiszorg Zuid-West Friesland staat in Sneek.
Adres: Simmerdyk  1  
tel: 0515-428100.


Dierenartsenpraktijk Wommels
De Langebaan 1
8731 DZ Wommels
Tel: 0515 331387


Openbaar Vervoer
Voor informatie over tijden en routes kunt u bellen met het Openbaar vervoer reis en informatie centrum telefoon: 0900-9292 of via internet www.9292ov.nl of de webside van vervoersmaatschappij Connexxion.
Treinvervoer is mogelijk vanaf Mantgum naar Leeuwarden en Sneek.Bereikbaarheid politie in Littenseradiel
Telefonisch via het Politie Service Centrum (P.S.C.):
0900-8844 ("geen spoed, wel politie")

Indien u contact heeft met het P.S.C. dan kan men u doorverbinden naar het plaatselijke politiebureau, andere politiebureau`s in Friesland of de buurtagenten.

In noodgevallen gebruik maken van het telefoonnumer  112

De buurtagenten c.q. het team Littenseradiel zijn gevestigd aan bureau Bolsward.

Openingstijden:
Bureau Wommels:  Alleen op afspraak!    (z.o.z.)
Gevestigd: `t Bosk   67, Wommels.  (ingang bibliotheek)

Bureau Bolsward:  Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van
9-17 uur (andere tijden op afspraak)
Gevestigd: Franekerstraat  3, Bolsward.

Buurtagent
De wijkagent is Trinus Hoekstra en is te bereiken per E-mail via:
Wijksecretariaat: gea.schaafsma@friesland.politie.nl
Direct: trinus.hoekstra@friesland.politie.nl
En verder telefonisch bereikbaar via algemeen telefoonnummer 0900 – 8844.